Dosbarth derbyn i baratoi aelodau newydd Sul 6ed o Dachwedd am 5 y.h. (cyn Oedfa’r hwyr)

Annwyl ffrindiau, Gyda dyfodiad lliwiau amrywiol yr Hydref fe gawn ein hunain yn nhymor Diolchgarwch y Cynhaeaf. Gŵyl sy’n tynnu’n sylw’n flynyddol at ddarpariaeth Duw a’n cyfrifoldeb i arfer stiwardiaeth deilwng o’r rhoddion yr ymddiriedodd i’n gofal. Mae dathlu’r Cynhaeaf…

Bwriedir cynnal dosbarthiadau derbyn yn yr Hydref. Os oes unrhyw un yn awyddus i ystyried cyflawn aelodaeth cysylltwch â’r Gweinidog fel y gellir trefnu dosbarthiadau.  

Bydd y Parchedig Glyn Tudwal Jones a’r Athro John Gwynfor Jones yn mynychu Sasiwn y De ym Mlaenannerch ar yr 2il o Dachwedd.

Bydd Pwyllgor Adeilad Y Crwys yn cyfarfod ar ôl Oedfa’r Nos ar 16 Hydref

Y Gymdeithas – Gwibdaith i Fro Gŵyr

Bydd Pwyllgor Cyllid y Crwys yn cyfarfod ar nos Fawrth 1af o Dachwedd am 7.30 p.m.

Diolch yn fawr i bawb am gefnogi Te Mefus y Gymdeithas yng nghartref hyfryd Arthur Evans a Dr Diana Evans yn yr haf. Buoch yn hael iawn ac roedd yr elw yn £400 at gronfa’r Eglwys.

Cynhelir Ffair Fedi y Cylch Cymorth yn y festri yn dilyn yr oedfa foreol ar Fedi’r 11eg. Bydd amryw o stondinau – dewch yn llu gyda digon o arian mân. Byddid yn ddiolchgar am gyfraniadau i’r stondinau canlynol: Llyfrau ail…

‘Rydym wedi cyrraedd canol Haf. Mi fydd llawer ohonoch, fel finnau, wedi mwynhau cynnwrf pêl-droed a llwyddiant tîm Cymru yng nghystadleuaeth cwpan Ewrop. Does bosib bod yr un ohonom wedi rhagweld y llwyddiant a ddaeth i’n tîm pêl-droed cenedlaethol ac…