Annwyl ffrindiau, Gyda dyfodiad lliwiau amrywiol yr Hydref fe gawn ein hunain yn nhymor Diolchgarwch y Cynhaeaf. Gŵyl sy’n tynnu’n sylw’n flynyddol at ddarpariaeth Duw a’n cyfrifoldeb i arfer stiwardiaeth deilwng o’r rhoddion yr ymddiriedodd i’n gofal. Mae dathlu’r Cynhaeaf…

Bwriedir cynnal dosbarthiadau derbyn yn yr Hydref. Os oes unrhyw un yn awyddus i ystyried cyflawn aelodaeth cysylltwch â’r Gweinidog fel y gellir trefnu dosbarthiadau.  

‘Rydym wedi cyrraedd canol Haf. Mi fydd llawer ohonoch, fel finnau, wedi mwynhau cynnwrf pêl-droed a llwyddiant tîm Cymru yng nghystadleuaeth cwpan Ewrop. Does bosib bod yr un ohonom wedi rhagweld y llwyddiant a ddaeth i’n tîm pêl-droed cenedlaethol ac…

Dalier sylw: Bu ambell newid i drefn gweinyddiad y Cymun. Cafwyd cais gan amryw i ni gynnig paned wedi Oedfa’r Bore (arfer a gedwir wedi’r Oedfa hwyrol). Byddwn yn arbrofi yn hynny o beth dros yr wythnosau nesaf. At hynny,…

Neges ein Gweinidog – Gadwyn Mis Mehefin

Annwyl Ffrindiau, Mae mis Mai a’i gynnwrf etholiadol wedi ein gadael ac rydym bellach yn camu ymlaen at Fehefin canol haf. Ym mis Mai cawsom ein hatgoffa o Ŵyl y Sulgwyn a’i neges rymus am wyrth rhodd yr Ysbryd Glân…

Y Gymdeithas – Gwibdaith i Fro Gŵyr

Diolch yn fawr i bawb am gefnogi Te Mefus y Gymdeithas yng nghartref hyfryd Arthur Evans a Dr Diana Evans yn yr haf. Buoch yn hael iawn ac roedd yr elw yn £400 at gronfa’r Eglwys.

Cynhelir Ffair Fedi y Cylch Cymorth yn y festri yn dilyn yr oedfa foreol ar Fedi’r 11eg. Bydd amryw o stondinau – dewch yn llu gyda digon o arian mân. Byddid yn ddiolchgar am gyfraniadau i’r stondinau canlynol: Llyfrau ail…

TAITH Y GRŴP MERCHED I LANCARFAN 10 MAI 2016

Diolch i drefniadau ardderchog Catherine Jobbins cawsom gwmni a sgwrsio dros bryd da o fwyd yn y Fox and Hounds cyn ymweld ag Eglwys Llancarfan i ryfeddu at y ffrescos canoloesol a ddaeth i’r golwg ddeng mlynedd yn ôl.     …

Te  Mefus