Cynhelir Ffair Fedi y Cylch Cymorth yn y festri yn dilyn yr oedfa foreol ar Fedi’r 11eg. Bydd amryw o stondinau – dewch yn llu gyda digon o arian mân. Byddid yn ddiolchgar am gyfraniadau i’r stondinau canlynol: Llyfrau ail…

‘Rydym wedi cyrraedd canol Haf. Mi fydd llawer ohonoch, fel finnau, wedi mwynhau cynnwrf pêl-droed a llwyddiant tîm Cymru yng nghystadleuaeth cwpan Ewrop. Does bosib bod yr un ohonom wedi rhagweld y llwyddiant a ddaeth i’n tîm pêl-droed cenedlaethol ac…

Dalier sylw: Bu ambell newid i drefn gweinyddiad y Cymun. Cafwyd cais gan amryw i ni gynnig paned wedi Oedfa’r Bore (arfer a gedwir wedi’r Oedfa hwyrol). Byddwn yn arbrofi yn hynny o beth dros yr wythnosau nesaf. At hynny,…

Neges ein Gweinidog – Gadwyn Mis Mehefin

Annwyl Ffrindiau, Mae mis Mai a’i gynnwrf etholiadol wedi ein gadael ac rydym bellach yn camu ymlaen at Fehefin canol haf. Ym mis Mai cawsom ein hatgoffa o Ŵyl y Sulgwyn a’i neges rymus am wyrth rhodd yr Ysbryd Glân…

Te  Mefus
TAITH Y GRŴP MERCHED I LANCARFAN 10 MAI 2016

Diolch i drefniadau ardderchog Catherine Jobbins cawsom gwmni a sgwrsio dros bryd da o fwyd yn y Fox and Hounds cyn ymweld ag Eglwys Llancarfan i ryfeddu at y ffrescos canoloesol a ddaeth i’r golwg ddeng mlynedd yn ôl.     …

O’r Gadwyn Chwefror 2016 – Nodyn gan ein Gweinidog

Annwyl Ffrindiau,   Mae’n hyfryd cael llunio fy llythyr cyntaf i’r Gadwyn fel Gweinidog y Crwys. Yn syml, gair o ddiolch am y croeso rwy wedi derbyn yn eich plith. Diolch i bawb a fu’n rhan o’r pwyllgora yn y…

GALW GWEINIDOG   Yng nghyfarfod o’r Pwyllgor Bugeiliol ar Fedi’r 14eg penderfynwyd, yn ddiwrthwynebiad, i anfon Galwad Pwyllgor i’r Parchedig Aled Huw Thomas i fod yn weinidog ar Eglwys y Crwys. Anfonwyd y penderfyniad ymlaen i’r Henaduriaeth. Gan fod y…

Darllenwch Y Gadwyn – Hydref 2015 yma

GADWYN HYDREF 2015 wefan

Darllenwch Y Gadwyn – Medi 2015 yma

GADWYN MEDI 2015 wefan