Wrth i dymor ysgol arall ddod i’w derfyn ac wrth i ni ffarwelio â’r Gymanfa Gyffredinol a gynhaliwyd yn y Crwys, tebyg yw y bydd llawer ohonom yn troi ein golygon at wyliau neu’r Eisteddfod. Diolch i bawb a gyfrannodd…

‘Rydym bellach wedi cyrraedd y Grawys. Cyfnod sy’n draddodiadol yn un o baratoad ar gyfer yr Wythnos Fawr a’r Pasg. Fel y gwyr unrhyw addysgwr, mae yna werth mewn addysgu cynyddol wrth ail adrodd themâu cyfarwydd wrth i gylchdro’r flwyddyn…

Gweithgareddau ar gyfer ein pobl Ifanc yn y Crwys Masnach Deg – 15fed o Ionawr 2017 am 5.30yh yn y festri. Yn dilyn llwyddiant ymweliad y cyfarwyddwr ac awdur Griff Rowland â’r Crwys, mae’n dda gen i gadarnhau fod Aled Pickard, cynrychiolydd o…

‘Canys bachgen a aned i ni, Mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Fe’i gelwir “Cynghorwr rhyfeddol, Cawr o ryfelwr, Tad bythol, Tywysog heddychlon”’ (Proffwydoliaeth Eseia 9:6)      Rhown foliant o’r mwyaf i Dduw y…

Mae noson hiraf y flwyddyn a’r dyddiau mwya tywyll yn syrthio yn ystod tymor yr Adfent. ‘Does rhyfedd felly bod yr atyniad i ymhyfrydu mewn goleuni a goleuadau llachar y Nadolig yn beth digon naturiol ar yr adeg hon o’r…

Taith Gerdded y Nadolig Dyddiad: Dydd Iau 29 o Ragfyr 2016 Amser: 10.30 a.m.   Man Cyfarfod: Maes Parcio, ‘The Aberglais’ ar ffordd y Faenor [Cyfeirnod Grid:  SO 044097, Côd Post CF48 2TS] Mwy o fanylion ar y poster yn…

Dosbarth derbyn i baratoi aelodau newydd Sul 6ed o Dachwedd am 5 y.h. (cyn Oedfa’r hwyr)

Annwyl ffrindiau, Gyda dyfodiad lliwiau amrywiol yr Hydref fe gawn ein hunain yn nhymor Diolchgarwch y Cynhaeaf. Gŵyl sy’n tynnu’n sylw’n flynyddol at ddarpariaeth Duw a’n cyfrifoldeb i arfer stiwardiaeth deilwng o’r rhoddion yr ymddiriedodd i’n gofal. Mae dathlu’r Cynhaeaf…

Bwriedir cynnal dosbarthiadau derbyn yn yr Hydref. Os oes unrhyw un yn awyddus i ystyried cyflawn aelodaeth cysylltwch â’r Gweinidog fel y gellir trefnu dosbarthiadau.  

Cymdeithas y Beibl
Sasiwn Genhadol Chwiorydd y De

Bydd y Parchedig Glyn Tudwal Jones a’r Athro John Gwynfor Jones yn mynychu Sasiwn y De ym Mlaenannerch ar yr 2il o Dachwedd.